Regionale samenwerking primair onderwijs

Het lerarentekort in het primair onderwijs is een groeiend probleem. Samenwerking in de regio biedt de grootste kans om het lerarentekort aan te pakken. De onderwijsarbeidsmarkt wordt namelijk sterk regionaal bepaald. Met de subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken.

Aanvragen primair onderwijs

In een po-subsidieaanvraag zaten ten minste enkele po-schoolbesturen en één lerarenopleiding vertegenwoordigd. Ook was het mogelijk om de samenwerking aan te gaan met meerdere lerarenopleidingen, het mbo en schoolbesturen uit het voortgezet onderwijs. Daarnaast werden soms nog andere partijen aangehaakt als samenwerkingspartner, zoals gemeentes en het UWV.

De subsidieaanvragen in het primair onderwijs zijn gelinkt aan de zes actielijnen van het landelijke plan van aanpak.

In een factsheet van het Arbeidsmarktplatform PO, het expertisecentrum voor de arbeidsmarkt in het primair onderwijs, staat onder meer aan welke regio’s subsidieaanvragen zijn toegekend en waarvoor de aanvragers die subsidie willen gebruiken.

Bekijk ter inspiratie ook de bestaande projecten en samenwerkingsinitiatieven in de regio’s.

Regioadviseurs Arbeidsmarktplatform PO

Ervaart uw school ook de consequenties van het lerarentekort en bent u geïnteresseerd in regionale samenwerking? Neem dan contact op met de regioadviseurs of het servicecenter van Arbeidsmarktplatform PO.

Het servicecenter van het Arbeidsmarktplatform PO is bereikbaar via info@arbeidsmarktplatformpo.nl of bel 070-376 57 70.