Voorne Putten en Rozenburg

De zes samenwerkende besturen in Voorne-Putten en Rozenburg willen de ingezette actielijnen continueren/versterken. De versterking is voornamelijk gericht op het begeleiden en opleiden van studenten, starters, zij-instromers en herintreders.

Kerngegevens

Gemeenten Brielle; Hellevoetsluis; Maassluis; Nissewaard; Westvoorne
Percentage schoolbesturen 38%
Percentage FTE 59%
Penvoerder Prokind Scholengroep
Projectleider P.P. Bolland
Contactgegevens E-mail peterbolland@vprpool.nl
Tel. +31(0) 181745586
Functie Coordinator

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 41240 Stichting Floréo
PO 41507 Ver. Prot Chr Primair Onderw. op Voorne-Putten Rozenburg
PO 41570 'Stg. Onderw.gr PRIMOvpr, stg. Openb.Prim.Onderw. Voorne-Put
PO 42738 Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten
PO 45917 Vereniging voor Christel. Prim. Onderwijs
LO 41350 Hogeschool INHOLLAND

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
1. Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Regionaal loket
2. Vormgeving en inzet (imago)campagne
3. Pre-leraarschap
4. Maatschappelijke en oriënterende stages
5. Werving- en voorlichtingsactiviteiten
6. Doorlopende begeleidingslijn pabo-studenten
7. Onderwijsassistenten flexibel duaal pabo traject
2. Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding zij-instroom
3. Behoud leraren 1. Begeleiding startende leraren
2. Leeftijdsbewust personeelsbeleid in het kader van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
3. Professionele dialoog
4. Professioneleringsbeleid
5. Actief preventief en ziekteverzuimbeleid
6. Inrichten/uitbreiden opleidingsscholen met praktijkbegeleiders
7. Bovenschoolse schoolopleiders 
4. Activeren stille reserve 1. Begeleiding op maat
2. Contacten met UVW en Participatiefonds
3. Re-integratiemogelijkheden onderzoeken
5. Verbeteren beloning- en carrièreperspectief 1. Herijken functie/talentenhuis:  meer carrièreperspectief
6. Stimuleren innovatie 1. Kennisdeling
2. Innovatietrajecten 
7. Regionaal mobiliteitscentrum
8. Overig 1. Onderzoek aanbod werkgelegenheid bij aanvang van de studie
2. Onderzoek gemeenten tegemoetkoming opleidingskosten
3. Onderzoek dislocatie pabo Voorne Putten

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgiering naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.