Leiden e.o.

Met de meest recente ramingen van de te verwachten personeelstekorten op het netvlies willen de samenwerkende partijen, voortbordurend op de aanvraag voor de RAL, blijven inzetten op de drie projectlijnen uit die aanvraag, te weten: werven, opleiden en behouden. De deelnemende partijen willen de komende jaren doorgaan op de ingeslagen weg, die overkoepelend gezien kunnen worden als een professionalisering van het strategisch HR-beleid en als een intensivering van de samenwerking en afstemming. Daarnaast is gebleken dat een versterking van de samenwerking voorwaardelijk is voor het laten slagen van het in te richten regionaal loket en andere ambities die worden nagestreefd in de regio. 

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Werving- en voorlichtingsactiviteiten
2. Regionaal loket
3. Implementatie verbetering stageproces
4. Verkenning loopbaanpaden-/opleidingspaden pedagogische beroepen en daarop volgend een pilot
Begeleiden zij-instromers 1. Regionale academie
2. Leraren opleiden tot coach
3. Leergang voor leidinggevenden: loopbaanontwikkeling leraren
4. Academieverbinder
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief 1. Strategisch HRM-netwerk
2. (Verkennen) gezamenlijke kweekvijver high potentials
Overig 1. Versterken samenwerking regio 

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Leiden; Leiderdorp; Oegstgeest; Zoeterwoude 
Percentage schoolbesturen 45%
Percentage  FTE 85%
Penvoerder Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
Projectleider C.P. van der Velden
Contactgegevens E-mail kees@hybridedocent.com
Tel. +31(0) 614259165
Functie Projectleider

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 57266 Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
PO 13682 Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest
PO 41316 Stg. Prot.-Christ. Bas.onderw. te Leiderdorp
PO 41675 Sticht. Openbare Basisscholen Gemeenschap Leiderdorp
PO 30968 Stichting Prof. Dr. Leo Kanneronderw.grp
PO 41805 Stichting Resonans
PO 41047 Stichting SBO De Vlieger
PO 41324 Stichting Montessori-Onderwijs Z-Holland
PO 42504 Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden
LO 30163 Hogeschool Leiden