Friesland

In Friesland is sprake van vele diverse activiteiten, geschaard onder de aanpak van kwalitatieve- en kwantitatieve tekorten, samenwerking en borging. In de verdere uitwerking van de projecten is ervoor gekozen te werken in thema’s met bijbehorende werkgroepen waarin de activiteiten een plek hebben gekregen. Dit werkt goed. Bestuurders, HR-adviseurs, schoolleiders en leerkrachten van de diverse schoolbesturen werken samen met diverse docenten en projectleiders van de lerarenopleiding aan de uitwerking van de thema’s.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Regionaal loket voor Noord-Nederland (SchoolpleinNoord)
2. Werving- en voorlichtingsactiviteiten
3. Ambassadeursscholen
4. Promotie minor verkorte pabo 1 jaar
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding zij-instroom door aansluiting bij opleiden in de school
2. Maatwerk voor s(b)o instromers
Behoud leraren 1. Begeleiding (startende) leraren verbinden met opleiden in de school
2. Onderzoeken en beschrijven loopbaanpaden
3. Training begeleidingsvaardigheden (coach)
4. Masteropgeleiden inzetten voor onderzoek
5. Vormen van een pool (interim) schoolleiders en ib'ers (inclusief werving)
Stimuleren innovatie 1. Leerwerkplaatsen anders organiseren
2. Interprovinciale IWP Goed Werkgeverschap
3. Inrichten werkgroep leraren en HR-adviseurs po vo en mbo
Overig 1. Onderzoek inzet leraren vo in het po en andersom
2. Kwartier maken voor samenwerking met vo en mbo
3. Werkgroep onderwijs en provincie: verkennen samenwerking

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Achtkarspelen; Dantumadeel; De Friese Meren; Dongeradeel; Ferwerderadeel; Harlingen; Heerenveen; Kollumerland en Nieuwkruisland; Leeuwarden; Ooststellingwerf; Opsterland; Smallingerland; Sûdwest-Fryslán; Tietjerksteradeel; Waadhoeke 
Percentage schoolbesturen 48%
Percentage FTE 66%
Penvoerder Stichting Openbaar Primair Onderwijs De Basis Heerenveen
Projectleider T. Dolleman
Contactgegevens E-mail tom.dolleman@ambionholding.nl
Tel. +31(0) 310513656
Functie Beleidsadviseur HR

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 41856 St. Samenw.best. prim. onderw. 'Gearhing'
PO 41573 St.Openbaar Primair Onderwijs De Basis
PO 40342 Stg. Prot.-Chr. Basis Onderw. Smallingerland en omstreken
PO 41385 Stg. voor Christelijk en Algemeen/Neutraal Bijzonder Basisonderwijs Nije Gaast
PO 41850 Sticht. Proloog Primair O.O. Leeuwarden
PO 40788 Stichting ARLANTA
PO 41005 Stichting Noventa Onderwijs
PO 42546 Stichting Odyssee 'Van Waterpoort tot Wad'
PO 41777 Stichting Onderwijsgroep Primus
PO 41735 Stichting Openbaar Prim. Onderw. Furore
PO 42545 Stichting Palludara
PO 41492 Stichting ROOBOL
PO 42604 Stichting voor Christelijk Basisonderwijs De Greiden
PO 41419 Ver. voor P.C. Basisonderwijs in de Gemeente Leeuwarden e.o.
PO 41039 Ver. voor Prot. Christ. B.O. in de gemeente Dantumadiel
PO 42754 Vereniging voor Prot. Chr. Basisonderwijs in de geTytsjerksteradiel
PO 41414 Stichting RENN4
PO 42665 Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân
PO 96864 Ver. v. Prot.-Chr. Basisond. te Nij Beets
PO 40789 Ver. v. Pr. Chr. Basisonderw. in de Gemeente Ferwerderadeel
PO 84332 Ver. voor P.C. Basisonderwijs, 'Rehoboth' te Frieschepalen e
LO 30156 NHL Stenden Hogeschool