Noord-Brabant Oost

De regio bouwt in de huidige plan van aanpak voor een belangrijk deel voort op het vorige plan van aanpak en staat vooral in het teken van het komen van “denken naar doen”. Ook wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met andere samenwerkingsverbanden.Streven is om in de regio uiteindelijk te komen tot een regio breed en structureel vormgegeven strategisch HR-beleid rond het thema personeelstekort.

Inhoudelijke thema’s

Thema’s

Activiteiten

Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen

1. Regionale campagne gericht op verbeteren imago onderwijsvak en beroepsopleidingen
2. Promotie van onderwijsberoep bij middelbare scholieren
3. Opleidings- en doorstroomtrajecten Fontys
4. Laagdrempelig maken en houden van instroom zij-instromers en inzichtelijk maken doelgericht begeleide opleidingsroutes
5. Organiseren van oriëntatieprogramma's voor brede doelgroep
6. Gezamenlijk aanbieden van activiteiten in kader van duurzame inzetbaarheid
7. Dialoogsessie met bestuurders t.b.v. werving

Begeleiden zij-instromers 1. Begeleidingsactiviteiten zij-instromers op de werkplek
Behoud leraren 1. Gezamenlijk aanbieden van activiteiten in kader van duurzame inzetbaarheid
2. Gezamenlijke (bij)scholing en intervisie star terscoaches op de scholen van deelnemende besturen
3. Starterscoaches begeleiden starterd o.b.v. vastgesteld programma
4. Opzetten innovatieteam inductiefase waarin HR-functionaris, schooldirecteur, ervaren starter en bestuurder deelnemen, i.s.m. POS, binnen het project "doorlopende begeleiding startende leraren"
Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Opzetten ontwikkel- en inspiratieteams Anders Organiseren
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Continueren werkorganisatie
2. Uitvoeren ontwikkel-/werkagenda, voorbereiden en organiseren van ontwerp- en ontwikkelsessies
3. Uitbreiden/intensiveren HR-netwerk
4. Maken van vlekkenplan i.s.m. POS en RAP-regio's
SPP/SHRM 1. Verzamelen van historische gegevens in kader van SPP
2. Opstellen toekomstgerichte inschattiing van tekorten op basis van gegevens
3. Inventariseren van benodigde functies, functierollen en expertises voor 2022 t/m 2026
4. Vaststellen toekomstige personele vraag en vaststellen strategie
5. Komen tot aantal basisspelregels/ eenduidige beleidslijnen rond arbeidsvoorwaarden en vergoedingen
6. Vormen van bestuurlijke opleidingentafels met schoolbesturen, opleiders, vertegenwoordi gers uit de onderwijspraktijk en andere stakehol ders in de (RAP)-regio

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten

Zaltbommel; Maasdriel; Den Bosch (incl. Rosmalen); St. Michielsgestel; Vught; Boxtel; Meijerijstad

Percentage schoolbesturen

46%

Percentage FTE

70%

Penvoerder

Stichting Signum

Projectleider

J. Heijmans

Contactgegevens

E-mail

info@signumonderwijs.nl

Tel.

+31(0)65426556

Functie

Voorzitter College van Bestuur

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector

Bg-nummer

Bevoegd gezag naam

PO

74049

Stichting Signum

PO

40706

Stichting Talentis

PO

74127

Stichting Gabriël BS en VSO (Mytylschool Gabriël)

PO

73556

Stichting Sint Albertus

PO

40874

Stichting Samenwerkingsbestuur voor KOPO Schijndel

PO

41672

Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs 's-Hertogenbosch e.o.

PO

40848

Cadans Primair

PO

41588

Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs te Well

PO

42658

SCOBommelerwaard

PO

41633

Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij

PO

31076

Stichting SIMON

PO

85269

Stichting Zuiderbos

PO

42723

Stichting Jenaplanschool Antonius Abt

LO

40555

Fontys Hogeschool Kind en Educatie