Zuid-Kennemerland

In de periode 2020-2022 worden de volgende activiteiten voortgezet of ontplooid in de regio Zuid-Kennemerland:

  • De vervangingspool RTC de Beurs wordt uitgebreid met nieuwe leden.
  • De dienstverlening van RTC de Beurs wordt uitgebreid middels werk naar werktrajecten.
  • Doelgroepenbeleid: uitvoeren van een eigen zij-instroomtraject, instroom vakdocenten en instroom andere doelgroepen in het onderwijs.
  • Opleidingen: onder meer het stimuleren van de instroom in de diverse opleidingsvarianten, de inzet van een talentscout en de verruiming van samenwerking met andere opleidingsinstituten.
  • Arbeidsvoorwaarden: vervolg uitwerking gezamenlijk aanbod.
  • Anders organisweren: ruimte creëren voor het opzetten van experimenten.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Werving en selectie van invallers, zij-instromers, potentiële studenten
2. Instroom vakdocenten en instroom andere doelgroepen in het onderwijs
3. Inzet leerlingen vanuit het praktijkonderwijs
4. Inzet talentscout als opleidingscoördinator
5. Intensiveren samenwerking met ROC opleiding kind professional niveau 4 (samenwerking met kinderopvang en NOVA)
6. Regionaal loket
7. Inzet Ad PeP opleiding
Begeleiden zij-instromers 1. Opleiden in de school
2. Zij-instroomscholen
Behoud leraren 1. Begeleiding en scholing van invallers
2. Begeleiding van in- en doorstromers
3. EVC trajecten voor onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners
4. Voortzetten BAB Academy (Platform Onderzoek & Innovatie) academische leraren
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief 1. Arbeidsvoorwaarden: vervolg uitwerking gezamenlijk aanbod
Stimuleren innovatie 1. Kennisdeling
2. Ruimte creëren voor het opzetten van experimenten
Overig 1. Vormgeven van werk-naar-werk trajecten (mobiliteitscentrum)
2. Regionaal onderwijsconvenant opleiden van onderwijsassistenten
3. Verkennen/ uitbreiden samenwerking met diverse opleidingsinstituten

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Bloemendaal; Haarlem; Zandvoort
Percentage schoolbesturen 44%
Percentage FTE 82%
Penvoerder Stichting Spaarnesant
Projectleider M.A. Spierings
Contactgegevens E-mail miriam.spierings@spaarnesant.nl
Tel. +31(0) 614920224
Functie Teamleider HRD

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 83163 Stg. Katholiek/Interconfess. (RK/PC) Onderwijs 'Sint Bavo'
PO 41500 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
PO 40755 Jong Leren
PO 41008 Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg
PO 95954 De Haarlemse Montessorischool
PO 41853 Stichting Spaarnesant
PO 85255 Salomo, Stichting voor Christ. Primair Onderw. Z-Kennemerlan
PO 47322 Stg. Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten
LO 85255 Salomo