Gooi

Continuïtiteit en kwaliteit van het onderwijsproces is de gezamenlijke missie van besturen, scholen en partners in de regio 't Gooi. Een kwalitatief en kwantitatief toereikend aantal leerkrachten, onderwijsassistenten, schooldirecteuren en intern begeleiders is hiervoor een essentiele voorwaarde. Hier wordt al aan gewerkt, o.a. door een goede opleiding, professionale begeleiding van aankomende, startende en zittende leerkrachten. Maar de huidige arbeidsmarkt vraagt om een inzet en invalshoek. Graag gaan de deelnemende partijen in de regio gezamenlijk de uitdaging aan om de instroom te stimuleren, de opleiding/begeleiding van leerkrachten waar mogelijk te ondersteunen, te versterken en te innoveren, het zittende personeel te behouden en te onderzoeken hoe het onderwijs anders vorm kan worden gegeven.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Promoten beroep leraare
2. Regionaal loket met vo 'Leraar in het Gooi'
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding zij-instroom
Behoud leraren 1. Begeleiding startende leraren
2. Kweekvijver intern begeleiders en schoolleiders
3. Onderzoek verminderen werkdruk en vergroten vitaliteit
Stimuleren innovatie 1. Onderzoek 'Onderwijs Anders'
2. Kennisdeling
Overig 1. Onderzoek personeelstekort in de regio

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten: Blaricum; Eemnes; Gooise Meren; Hilversum; Huizen; Laren; Weesp; Wijdemeren 
Percentage schoolbesturen 36%
Percentage FTE 71%
Penvoerder Stip Openbaar Basisonderwijs Hilversum
Projectleider G. Looijschelder
Contactgegevens E-mail bestuur@stiphilversum.nl
Tel. +31(0) 356221370
Functie bestuurder

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 41450 Stichting J.H. Donnerschool
PO 40676 Stichting Alberdingk Thijm Scholen
PO 41376 Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
PO 41493 Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum
PO 75753 Stichting Proceon voor PCO ih Gooi en omgeving
PO 42687 Stichting Elan
PO 96409 Vereniging De Flevoschool te Huizen
PO 41293 Ver. Protestants Christelijk Basis- onderwijs 'Ichthus'
PO 40945 CORDEO
PO 74426 Stichting Rooms Katholiek Onderwijs Huizen
PO 41515 Stichting Hilversumse Montessori Scholen
PO 41493 Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum
PO 35218 Christelijk Instituut 'Groen van Prinsterer'
LO 72230 Marnix Academie
LO 40516 Hogeschool Utrecht