Kop van Overijssel

In de RAP is de scope breder dan in de RAL met het toevoegen van de tekorten van schoolleiders en OOP aan de regeling. De focus van kennisdelen, netwerken en opstarten van inhoudelijke trajecten zal verschuiven naar het intensiveren van de regionale samenwerking, het borgen van ontplooide inhoudelijke initiatieven en het realiseren van samenhang en integraal beleid. Dit met als uiteindelijke doel dat het werkveld goed toegerust is om de problematiek die het personeelstekort onderwijs met zich meebrengt het hoofd te bieden. Zowel op het gebied van werving en begeleiding, als op het gebied van strategisch HR-beleid. Het vormgeven van het onderwijs van de toekomst, zowel organisatorisch als onderwijskundig, vraagt vernieuwend en flexibel denken over opleidingsroutes en loopbaanpaden.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Regionaal loket
2. Oriëntatieprogramma's
3. LOB-programma, tutoringsprogramma, pre-leraarschap
4. Weving- en voorlichtingsactiviteiten
5. Vormgeven infrastructuur geïnteresseerden onderwijs (o.a. instroommakelaars)
6. Inzet en vormgeving (imago)campagne
Behoud leraren 1. Begeleiding inductiefase
2. Scholing starterscoaches
3. Inductiebudget
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief 1. Strategisch HR en arbeidsmarkt 
Stimuleren innovatie 1. Kennisdeling
2. Opzetten proeftuinen
3. Hybride professionals 
Overig 1. Versterken samenwerking regio
2. Onderzoek effectiviteit interventies
3. Onderzoek behoeftepeiling en ontwikkelkansen

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Meppel, Steenwijkerland, Westerveld, De Wolden
Percentage schoolbesturen 69%
Percentage FTE 87%
Penvoerder Stichting Katholieke Opleiding tot Leraren in het Basisonderwijs
Projectleider I. Lammerse
Contactgegevens E-mail i.lammerse@kpz.nl
Tel. +31(0) 384217425
Functie Voorzitter CvB Katholieke Pabo Zwolle

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 40662 Stichting Aves
PO 40888 Stichting Catent
PO 40894 mijnplein, stg. voor bijz. po in Salland
PO 40946 Stichting voor Chr. Prim. Onderw. CHRONO
PO 41196 St, v. Chr. Prim. Onderwijs in Zuidwest Drenthe
PO 41270 Stichting PCO Accrete
PO 41624 Ver. voor Geref. Prim. Onderw. 'de Oosthoek'
PO 41629 Stichting Promes
PO 41632 Florion Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs
PO 41651 Stichting Primair Christelijk Onderwijs Nieuwleusen
PO 41816 Stichting Op Kop Openbaar Primair Onderwijs
PO 41868 Stichting Talent Westerveld
PO 41895 Stichting openbaar prim. ond. Wolderwijs
PO 42623 Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio
PO 42744 Stichting Floreant, Christelijk Primair Onderwijs Vechtdal
PO 50195 Stichting voor Protestants CBO Meppel
PO 68836 Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand
PO 96240 Stg. Orthopedagogisch Centrum De Ambelt
LO 30205 Stichting Hogeschool Viaa
LO 42609 Christelijke Hogeschool Windesheim