Nijmegen

Om in de toekomst kwaliteit te kunnen blijven bieden wil Nijmegen zorgen dat er voldoende goede leraren instromen en dat er vanuit goed werkgeverschap ontwikkelmogelijkheden worden geboden voor leraren. Goed werkgeverschap moet zorgen voor kwalitatieve en duurzame instroom. Nijmegen staat voor duurzame resultaten in algemene zin en tevredenheid van alle betrokkenen. Dit vraagt om investeren in passende kwalitatief goede opleidingen, een degelijke klantreis voor instromers en loopbaanperspectief. Nijmegen wil investeren in de uitbreiding en versterking van het Nijmeegse primaire onderwijsnetwerk met als doelen meer instroom in het beroep en het nog beter vormgeven van een goed strategisch HRM-beleid vertaald naar de werkvloer en daarmee behoud van nieuw en bestaand onderwijstalent. Tevens zet Nijmegen in op imagoverbetering.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Regionaal loket
2. Werving- en voorlichtingsactiviteiten
3. Tutoring
4. Oriëntatieprogramma's
5. Onderwijsspeeddate zij-instroom, hybride leraren
6. Ontwikkelen startpakket pedagogisch en didactisch handelen
7. Student voor leraar
8. Inzet en vormgeving (imago)campagne
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding zij-instroom incl. intervisie
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief 1. Strategisch HRM(scan)
2. (Boven)bestuurlijk HR-netwerk
Stimuleren innovatie 1. Innovatiefonds
2. Kennisplatform: ophalen en ontsluiten goede voorbeelden
Overig 1. Verkenning samenwerking regionaal en landelijk

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Nijmegen
Percentage schoolbesturen 50%
Percentage FTE 79%
Penvoerder Stichting St. Josephscholen
Projectleider F. Wijnen
Contactgegevens E-mail fienwijnen@josephscholen.nl
Tel. +31(0) 612725270
Functie Hoofd HR

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 41246 Stichting Pallas
PO 76793 Stichting Rooms Katholiek Onderwijs
PO 82591 Stichting Chr. B.s. De Klokkenberg
PO 41531 Stichting Onderwijsgroep Punt Speciaal
PO 29810 Stichting Conexus
PO 47100 Stichting Sint Josephscholen
LO 72243 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen