Stedendriehoek Salland

De regio werkt samen om het huidige en het te verwachten personeelstekort in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs te lijf te gaan. De doelstelling hierbij is om zoveel mogelijk te kunnen blijven voorzien in kwalitatief onderwijs. In de regio wordt al langer gewerkt aan activiteiten die gericht zijn op het oplossen van het personeelstekort. De deelnemende besturen hebben de ambitie om als besturen en scholen in de regio en gezamenlijk met de pabo’s, de handen in een te slaan en het reeds bestaande en oplopende personeelstekort terug te dringen.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Landingspagina en loket inrichten met de verschillende routes naar leraarschap
2. Zij-instroom stimuleren, werven en organiseren
3. Opleiden / doorstroom leraren voor sbo, so en vso
Behoud leraren 1. Werkgroep terugdringen verzuim
2. Werkgroep behoud van personeel
Activeren stille reserve 1. Werving herstarters
2. Alumni bestanden pabo ontsluiten
Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Ander organiseren van het onderwijs door organiseren inspiratiebijeenkomst, voorbeelden delen op kennisbank
2. Ontwikkelen regionale aanpak anders organiseren
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Centrale vacaturesite voor de regio
2. Recruiterfunctie invullen voor de regio
3. Regionale kweekvijver schoolleiders
4. Versterking Loopbaancentrum Oost-Nederland voor de regio
5. Onderzoek en voorbereiding implementatie RTC/LBC voor gehele regio
SPP/SHRM 1. Meerjaren personeelsanalyse regio
2. SPP door o.a. voorlichtingsbijeenkomst, Regiotool Arbeidsmarktplatform implementeren, SPP-themabijeenkomst voor P&O-kennisgroep

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Apeldoorn; Brummen; Deventer; Lochem; Voorst; Zutphen
Percentage schoolbesturen 42%
Percentage FTE 64%
Penvoerder Gelderveste
Projectleider G.B.N. Couprie
Contactgegevens E-mail

gcouprie@gmail.com

Tel. +31(0) 622201173
Functie Projectleider regionaal personeelstekort

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 27067 SCBOLL
PO 83189 Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland
PO 40631 Stichting De Onderwijsspecialisten
PO 42616 Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland
PO 41011 Stg. Scholengroep GelderVeste, voor christelijk basisonderw.
PO 42561 Stichting Poolsterscholen
PO 40894 mijnplein, stg. voor bijz. po in Salland
PO 95148 Stichting Deventer en Almelose Montessorischolen
PO 41862 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer
PO 84046 Ver. v. Prot.-Christ. Onderw. te Eerbeek
PO 41566 Stichting Archipel Onderwijs
PO 42594 Stichting Samenwerkingssch. Rivierenwijk
PO 45969 Stg. v. Protestants CBO in de Gemeente Voorst
PO 82526 Stichting voor Prot. Christel. Basisonderwijs Apeldoorn
PO 72464 Stichting Chr. Spec. Onderwijs Apeldoorn
LO 30780 Saxion Hogeschool