Waterland

De doelstelling van de samenwerking in de regio Waterland is tweeledig:

  • Het, waar mogelijk en gewenst, gezamenlijk waarborgen van kwalitatief goed onderwijs in de regio, door (extra) te investeren in werving en behoud van gekwalificeerd personeel;
  • Het, als zodanig, investeren in de samenwerkingsrelatie tussen schoolbesturen in de regio onderling en met de opleidingen (iPabo's).

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Regionaal loket
2. Wervingactiviteiten zij-instroom, verkorte deeltijd
3. Begeleiding deeltijdstudent op maat
4. Stimuleren doorstroom onderwijsassistent of leraarondersteuners naar leraar
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding op maat zij-instroom door oa (beeld) coach
Behoud leraren 1. Begeleiding doorstromers op maat
2. Begeleiding startende leraren
3. Begeleiding onderzoeken personeel en hierop een passend aanbod doen
Activeren stille reserve 1. Werkervaring- en stageplaatsen voor herintreders
2. Begeleiding op maat
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief 1. Regionaal Strategische Personeelsplanning
Stimuleren innovatie 1. Kennisdeling

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Waterland; Beemster; Edam-Volendam; Purmerend; Landsmeer; Wormerland
Percentage schoolbesturen 36%
Percentage FTE 74%
Penvoerder Stichting SPOOR
Projectleider Jeanine Timmerman
Contactgegevens E-mail jeanine.timmerman@opspoor.nl
Tel. +31(0) 299820900
Functie Hoofd P&O

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 41434 Stg. Primair Openbaar Onderw. in de Regio Waterland/Oostzaan
PO 42558 Stichting openbaar primair en speciaal onderwijs Purmerend
PO 41012 Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland
PO 41251 Agora, Stg. voor Bijzonder Prim. Onderw. in de Zaanstreek
PO 79796 Stichting Neutraal Bijzonder Montessori Onderwijs Purmerend
LO 30327 Hogeschool IPABO Amsterdam Alkmaar