Noordoost-Brabant Optimus

De regio Noordoost Brabant Optimus heeft tot nu toe grote stappen gezet in de regionale samenwerking. De RAP vormt een mogelijkheid voor het verder doorontwikkelen en borgen van verworvenheden uit eerdere subsidies. De regio Noordoost Brabant Optimus heeft zes acties geformuleerd: versterken van de samenwerking, loketfunctie, behoud personeel (intensiveren ondersteuners en duurzame inzetbaarheid), instroom zij-instroom, Samen Opleiden, Strategische personeelsplanning en professionalisering.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Werving zij-instroom inclusief kennismakingsstage  
Begeleiden zij-instromers 1. Ontwikkelen van "op maat"-traject voor ervaren onderwijsassistenten naar leraarschap
2. Leren op Locatie
Behoud leraren 1. Mogelijkheden onderzoeken om instroom, begeleiding en inzet van invallers te optimaliseren
2. Verdieping ontwikkeling startersnetwerk en borging opbrengsten
3. Onderzoek en presentatie Klassewerkplek
4. Aantrekkelijk werkgeverschap in PO
5. Verbinden van initiatieven van professionalisering tussen besturen
6. Gebruik maken van onderzoek naar ontwikkeling van leerkrachten, verschillende rollen en groeipaden
Activeren stille reserve
Beloning en carrièreperspectief
Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Inspiratiesessies over Anders Organiseren
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Loketfunctie wordt uitgebreid met kennisbank en mobiliteitscentrum
2. Samen Opleiden
SPP/SHRM 1. Onderzoek uitkomsten van analyses uit scenariomodel
2. Adviseren besturen over ontwikkelingen tot functiecategorieën i.r.t. RAP-regio
3. Ontwikkelen instrument om kwantitatief en kwalitatief s.v.z. in kaart te brengen
4. Met RAP-regio's onderzoek van afgestudeerden Pabo in kaart brengen aangevuld met interviews
Overig 1. Projectmanagement
2. Versterken samenwerking regio

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Bernheze; Land van Cuijk; Maashorst; Oss
Percentage schoolbesturen 56%
Percentage FTE 75%
Penvoerder Optimus primair onderwijs
Projectleider L.M.J. Jetten
Contactgegevens E-mail

p.jetten@optimusonderwijs.nl

Tel. +31(0) 485318910
Functie Hoofd beheer

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 48348 OPTIMUS stg. kath.,prot.-chr./ en interconfess. primair ond.
PO 32177 Stichting Kiem Onderwijs
PO 41228 Stichting Filios Scholengroep
PO 41443 Stichting Invitare Openbaar Onderwijs
PO 43305 Stichting Kathol. Onderw. Vierlingsbeek
LO 72243 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen