Groningen Ommelanden

In de regio Groningen Ommelanden is sprake van veel diverse activiteiten om het lerarentekort aan te pakken. In de dagelijkse aansturing is gekozen om te werken in zes thema's met bijbehorende werkgroepen waarin de activiteiten een plek hebben gekregen: imago en versterking instroom, behoud leerkrachten, afstemming tussen opleiding en werkvelden, innovatiewerkplaats en anders organiseren, loket SchoolpleinNoord, en Strategische Personeelsplanning. Daarnaast wordt de samenwerking tussen RAP’s PO en met RAP’s VO, SO&P en NEA geïntensiveerd en gecommuniceerd via SchoolpleinNoord als centraal platform.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Voorlichting VO
2. Ambassadeursscholen
3. Varianten pabo-opleiding profileren
4. Tweede uitrol noordelijke imago-campagne
5. Conferentie Besturen en Studenten ontmoeten
6. Versterken begeleidingsvaardigheden van leerkrachten als coach
7. Versterking aanpakken Samen Opleiden tussen Opleidingen NHL Stenden en Hanze
Behoud leraren 1. Werkgroep 'Startende leraren' om startende leerkrachten te begeleiden
2. Werkgroep 'Versneld voor de klas' om versneld voor de klas te borgen en studenten te begeleiden
3. Werkgroep 'Gedrag en gezag' om leraren te versterken in omgang met gedrag, vak aantrekkelijk te houden, duurzame inzetbaarheid
Anders organiseren en innovatieve ideeën 1. Innovatiewerkplaats "Anders organiseren" voortzetten en uitbouwen
2. Valorisatie van bevindingen innovatiewerkplaats om impact te creëren
3. Samenwerken en verbinden met kennispartners
Regionaal loket/mobiliteitscentrum 1. Verstevigen van platform SchoolpleinNoord met schoolbesturen in de regio
SPP/SHRM 1. Informatie in beeld brengen t.a.v. zittend personeel, verloop en kwalitatieve personeelsbehoefte
Overig 1. Afstemming werkveld en pabo: ontwerp van werkplekleren in de integrale lijn van de reguliere pabo
2. Aandacht voor diversiteit door specifieke doelgroepen aan te spreken
3. Voldoen aan ondersteuningsbehoeften studenten die stage lopen

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak

Gemeenten Appingedam; Bedum; Delfzijl; Grootegast; Leek; Loppersum; Marum; Midden-Groningen; Noordenveld; Oldambt; Pekela; Stadskanaal; Veendam; Westerwolde; Zuidhorn
Percentage schoolbesturen 57%
Percentage FTE 74%
Penvoerder Hanzehogeschool Groningen
Projectleider M. Muhonen
Contactgegevens E-mail

m.muhonen@pl.hanze.nl

Tel. +31(0) 505953324
Functie Dean Pedagogische Academie

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 11711 OPON Noordenveld
PO 41261 Ver. voor Chr. Prim. Onderwijs Noord-Groningen
PO 41414 Stichting RENN4
PO 41558 Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier
PO 41571 Stichting Quadraten
PO 41574 Stichting openbaar onderwijs Marenland
PO 41613 Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen
PO 41780 Scholengroep Opron, stichting voor openbaar primair onderwijs
PO 42761 Ultiem Hoogezand Sappemeer
PO 41845 Ver. voor Christel. Onderwijs in Midden en Oost Groningen
PO 13683 Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems-stg
PO 40865 Jenaplan Noord
LO 40169 Hanzehogeschool Groningen