Praktijkvoorbeelden voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

In heel Nederland wordt hard gewerkt om het lerarentekort terug te dringen. De regionale verschillen zijn daarbij groot. Hieronder volgt, ter inspiratie, een aantal goede voorbeelden uit het voortgezet onderwijs. Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd.

Verkort traject van tweedegraads naar eerstegraads bevoegdheid

Veel scholen hebben een tekort aan eerstegraads docenten. De verwachting is dat dit tekort in de toekomst alleen maar groter wordt, omdat de instroom van nieuwe eerstegraads docenten achterblijft bij de vraag. Daarom hebben een aantal schoolbesturen in Zuid-Holland en RPO Rijnmond het initiatief genomen om hier iets aan te doen. In samenwerking met de lerarenopleidingen Hogeschool Rotterdam, SEC TU Delft en ICLON Universiteit Leiden voeren zij het project ‘Opscholing en doorstroming tweedegraads leraren tekortvakken’. Het doel van het project is om binnen twee jaar zo’n veertig tweedegraads docenten hun eerstegraads bevoegdheid te laten halen. ‘Een ideale oplossing’. Lees meer over het verkort traject van tweedegraads naar eerstegraads bevoegdheid

Statushouders aan de slag in het onderwijs

De verwachting is dat het lerarentekort in de regio Utrecht de aankomende jaren verder oploopt. Het aanspreken van nieuwe doelgroepen is een mogelijkheid om hier iets aan te doen. Drie scholengemeenschappen en de Hogeschool Utrecht zijn daarom gestart met het project ‘Statushouders in onderwijs aan de slag’. Het doel van dit project is om zeker dertig geïnteresseerde en geschikte statushouders op te leiden tot tweedegraads docent. Een oplossing die niet alleen innovatief is, maar ook sociaal-maatschappelijk. Lees meer over statushouders aan de slag in het onderwijs

Docenten werven in het technisch domein

In de regio Rijnmond wordt het steeds lastiger om docenten in het technisch domein te vinden voor het beroepsonderwijs. TechForce Rijnmond, een samenwerkingsverband van zo’n 30 vmbo- en mbo-instellingen en de lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam, wil daar verandering in brengen. Deze onderwijsinstellingen werken in het project ‘Docenten werven in het technisch domein’ samen met het bedrijfsleven en overheden in de regio om meer jongeren te bewegen naar de technische arbeidsmarkt. En daarmee ook naar een baan als docent in het beroepsonderwijs of in de exacte vakken in het voortgezet onderwijs. Lees meer over cocenten werven in het technisch domein

Krachtige starters

Het komt regelmatig voor dat startende docenten het onderwijs binnen een paar jaar weer verlaten. Dat komt voornamelijk door de grote overgang van de lerarenopleiding naar de start als docent. Het Nuborgh College, het Greijdanus College en de lerarenopleiding van Hogeschool Windesheim willen hier verandering in brengen met het project ‘Krachtige starters’. Het doel van dit project is om van studenten en startende docenten krachtigere persoonlijkheden te maken, om zo de uitval in de eerste fase met de helft terug te dringen. Lees meer over krachtige starters

Assessmentcentrum voor zij-instromers

Net als veel andere regio’s heeft Noord-Nederland (Groningen, Drenthe en Friesland) te maken met een toenemend lerarentekort. Potentiële zij-instromers zien vaak op tegen het lange opleidingstraject en een deel van de huidige docenten staan onbevoegd voor de klas. Zij geven bijvoorbeeld Nederlands, terwijl ze bevoegd zijn voor Engels. Ook zij moeten een opleidingstraject volgen. Om hier beter op in te spelen hebben NHL Stenden Hogeschool en de schoolbesturen Piter Jelles en O2G2 de krachten gebundeld. Zij willen met het project ‘Assessmentcentrum voor zij-instromers’ het lerarentekort terugdringen. Dit doen ze door kwalitatief goede assessments en leerwerktrajecten op maat te maken. Lees meer over het assessmentcentrum voor zij-instromers

Financials aan de slag in het onderwijs

In de regio Utrecht is dringend behoefte aan nieuwe leraren in het voortgezet onderwijs. Tegelijkertijd zorgt de toenemende automatisering ervoor dat bij banken en verzekeraars minder medewerkers nodig zijn. Met het project ‘Shift happens – financials in het onderwijs’ willen Hogeschool Utrecht en een aantal schoolbesturen (ex-)medewerkers uit de financiële sector stimuleren om te kiezen voor een baan in het onderwijs. Lees meer over financials in het onderwijs

Vacatures met tekortvakkenlabel voor zij-instromers

Veel scholen vinden het moeilijk om voldoende docenten te vinden voor tekortvakken. Hoe kunnen we de overstap vanuit andere sectoren naar het voortgezet onderwijs aantrekkelijk maken? En hoe zorgen we ervoor dat deze zij-instromers niet voortijdig afhaken? Dat zijn vragen die de zeven Nederlandse reformatorische schoolbesturen samen met lerarenopleiding Driestar Educatief proberen te beantwoorden. Zij werken met het ‘Tekortvakkenlabel’, waarin geschikte kandidaten hun huidige baan kunnen combineren met een studie en een klein dienstverband op een van de aangesloten scholen. Lees meer over het Tekortvakkenlabel

Mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek: Samen staan we sterk

De regio Twente/Achterhoek heeft in het voortgezet onderwijs niet alleen te maken met een dreigend lerarentekort, maar ook met een krimp van het aantal leerlingen. Zes zelfstandige vo-scholen hebben de handen ineen geslagen om toch de kwaliteit van het onderwijs te behouden. Ze hebben een Regionaal Mobiliteitscentrum ingericht, waarmee ze dit arbeidsmarktvraagstuk gezamenlijk aanpakken. Lees meer over het mobiliteitscentrum Twente/Achterhoek

Bovenschoolse leerateliers in Friesland en Noord-Overijssel

Friesland en Noord Overijssel hebben te maken met demografische krimp. Zeven schoolbesturen uit deze regio en de lerarenopleidingen van Rijksuniversiteit Groningen en NHL Stenden zijn daarom op zoek naar krimpbestendige nieuwe onderwijsvormen die haalbaar, uitvoerbaar, betaalbaar en realiseerbaar zijn. Met het project ‘Bovenschoolse leerateliers’ willen zij het onderwijs verbeteren, de mobiliteit van docenten bevorderen en startende leraren binden aan de regio. Lees meer over de bovenschoolse leerateliers

High potentials voor de klas

De regio West-Brabant heeft nu al een dringend tekort aan docenten, vooral in de bètavakken. Het Jan Tinbergen College in Roosendaal, ’t Rijks in Bergen op Zoom en Fontys Lerarenopleiding Tilburg willen daarom nieuwe doelgroepen bereiken. Dat doen ze met een kennismakingstraject, waarbij high potentials uit het technisch bedrijfsleven of scholieren met een N-profiel in de bovenbouw van het havo/vwo, gedurende een half jaar kunnen ervaren hoe het is om in het onderwijs te werken. Lees meer over het kennismakingstraject voor high potentials