Groningen pakt met brede samenwerking het lerarentekort aan

De krimpregio Groningen heeft te maken met een aantal specifieke problemen die van grote invloed zijn op het onderwijs. Het (dreigende) personeelstekort in het onderwijs is er één van. De schoolbesturen in de regio pakken dit gezamenlijk op in een breed samenwerkingsverband: de RAP Groningen. Daarbij wordt personeelsbeleid gekoppeld aan onderwijsbeleid, over de drie onderwijssectoren van po, vo en mbo heen en in hechte samenwerking met de lerarenopleidingen.

De regio Groningen staat voor een aantal fikse uitdagingen die uniek zijn voor het gebied. De ontwikkelingen rondom de aardbevingen, de forse demografische krimp (soms wel 40% in de plattelandsregio’s) en de krappe arbeidsmarkt treffen alle branches. 'Ook de schoolbesturen zagen dat deze problemen niet alleen, maar gezamenlijk opgelost moeten worden. Daarom is een aantal jaar geleden het Bestuurlijk Platform vo-mbo Groningen opgericht', zegt Agnes Schaafsma, rector en bestuurder van het Hogeland College. In het platform participeren alle vo- en mbo-schoolbesturen in de provincie. Ook zijn er nauwe banden met de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen en haar alliantiepartners Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Hogeschool.

Bijzonder is dat tevens de partijen voor praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) zijn vertegenwoordigd. 'Dat zijn belangrijke, zo niet onmisbare, partners in het platform. Het vso valt bestuurlijk onder het primair onderwijs, maar in de praktijk hebben zij met veel onderwijsvraagstukken te maken die ook in het voortgezet onderwijs spelen, denk bijvoorbeeld aan passend onderwijs', zegt Schaafsma die tevens penvoeder is van het project RAP Groningen dat uit het platform voortkomt.

Wil je meer weten over de RAP Groningen? Lees het hele artikel op de website van Voion.