Welke subsidies zijn er beschikbaar?

Om het lerarentekort tegen te gaan, is een aantal subsidies beschikbaar voor schoolbesturen en geïnteresseerden in een baan voor de klas.

Subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort

Schoolbesturen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs konden van 1 februari tot 1 maart 2020 een aanvraag indienen voor de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort.

De subsidie kan worden ingezet voor acties gericht op bijvoorbeeld het werven en begeleiden van (startende) leraren, studenten, zijinstromers en herintreders. Regio’s die al samenwerken, konden voortborduren op succes- of beloftevolle activiteiten onder de regeling uit 2019. 

De subsidie bestaat uit een basisbedrag van maximaal € 385.000,00 voor twee schooljaren. Dit bedrag kan worden verhoogd, afhankelijk van het aantal besturen dat meedoet en het aantal fte dat op de vestigingen werkt. Het uiteindelijke doel is om tot een landelijk dekkend netwerk van regio’s te komen waarin binnen het po, het vo-mbo of sectoroverstijgend, wordt samengewerkt op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken.

Voor de jaren 2020 en 2021 heeft OCW/DUS-I aan 67 regio’s subsidies toegekend. Het gaat om 41 regio’s in het primair onderwijs en 25 regio’s in het voortgezet onderwijs, waarbij in 21 gebieden het middelbaar beroepsonderwijs meedoet. Eén regio heeft voor alle drie de sectoren een gezamenlijk plan ingediend.

Subsidie zij-instroom

Zij-instromers zijn mensen die vanuit een andere sector voor de klas willen. Het zij-instroomtraject stelt hen in staat om binnen twee jaar hun onderwijsbevoegdheid te halen. Scholen die een zij-instromer willen aanstellen, kunnen hiervoor een bijdrage in de kosten aanvragen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kosten voor extra begeleiding. Er is maximaal 20.000 euro per zij-instromer beschikbaar. Meer informatie over de regeling voor zij-instromers vindt u op de website van DUO.

Subsidie herintreders

Een herintreder heeft al een onderwijsbevoegdheid, is uit het onderwijs gegaan en wil nu terug voor de klas. Voor hen is het bij een terugkeer vaak van belang om goed ondersteund en begeleid te worden op school. De subsidie herintreders is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor ondersteuning en begeleiding. U kunt tot 1 november 2020 aanspraak maken op deze regeling.

Subsidie onderwijsassistenten

Onderwijsassistenten die hun onderwijsbevoegdheid willen halen om als zelfstandig leraar aan de slag te kunnen, kunnen aanspraak maken op een bijdrage in bijvoorbeeld studiekosten. Scholen kunnen de subsidie onderwijsassistenten aanvragen. In 2019 en 2020 is voor elk kalenderjaar in totaal een bedrag van € 1.000.000 beschikbaar. De subsidie bedraagt € 5.000 per onderwijsassistent per jaar. Het bedrag van maximaal € 20.000 wordt in een keer uitbetaald. Bij verkorte opleidingen wordt dit naar rato verlaagd.