Overzicht subsidies

Subsidie Onderwijsregio’s: aanvragen van 2 oktober tot en met 31 oktober 2023 16.00 uur

Het is voor onderwijsregio’s mogelijk om subsidie aan te vragen voor activiteiten in 2024. Met de Subsidieregeling Onderwijsregio’s kunnen RAP-regio’s en SO&P-partnerschappen die nog niet de overstap maken naar onderwijsregio’s, in 2024 activiteiten blijven uitvoeren voor RAP en SO&P. Voorwaarde is dat zij met de Realisatie-Eenheid verkennen hoe zij kunnen aansluiten bij onderwijsregio’s of zelf onderwijsregio’s vormen, zodat er op 1 januari 2025 een landelijk dekkend netwerk van onderwijsregio’s is.

Penvoerders kunnen subsidie aanvragen bij DUS-I van 2 oktober 2023 09.00 uur tot en met 31 oktober 2023 16.00 uur. Aanvragen die na 31 oktober 2023 16:00 uur worden ingediend, worden afgewezen.

In totaal is er € 90.951.000 beschikbaar voor de subsidieregeling Onderwijsregio’s.

Subsidieregeling Voorlopers onderwijsregio’s: aanvragen tot en met 2 oktober 2023 16.00 uur

Met de subsidieregeling Voorlopers onderwijsregio’s kunnen voorlopers  € 100.000 subsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld om een projectleider aan te stellen en om in 2023 activiteiten uit te voeren die samenhangen met de lerende aanpak onderwijsregio’s, zoals ontwikkel- en kennisdelingssessie en versterken van de verbinding tussen RAP en SO&P. 

Voorloper onderwijsregio’s kunnen de subsidie aanvragen bij DUS-I tot en met 2 oktober 2023 16.00 uur. Aanvragen die worden ingediend na 2 oktober 2023 16.00 uur worden afgewezen.

Voor de Subsidieregeling voorlopers onderwijsregio’s is in totaal € 2.700.000 beschikbaar. 

Subsidie zij-instroom

Zij-instromers zijn mensen die vanuit een andere sector voor de klas willen. Het zij-instroomtraject stelt hen in staat om binnen twee jaar hun onderwijsbevoegdheid te halen. Scholen die een zij-instromer willen aanstellen, kunnen hiervoor een bijdrage in de kosten aanvragen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kosten voor extra begeleiding. De subsidie per zij-instromer is € 25.000 euro. Meer informatie over de regeling voor zij-instromers vindt u op de website van DUO.

Subsidie onderwijspersoneel opleiding tot leraar (SOOL)

Onderwijsassistenten, leraarondersteuners en onderwijsondersteunend personeelsleden, die hun onderwijsbevoegdheid willen halen om als zelfstandig leraar aan de slag te gaan in het primair- of voortgezet onderwijs, konden aanspraak maken op een bijdrage in bijvoorbeeld studiekosten. Schoolbesturen konden de subsidie onderwijsassistenten aanvragen. De subsidie bedraagt € 5.000 per onderwijsassistent, leraarondersteuner of onderwijsondersteunend personeelslid per jaar voor maximaal 4 jaar.

Subsidieregeling Schoolleiders van buiten

Besturen van po-scholen kunnen een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor de opleiding en de begeleiding van schoolleiders van buiten het onderwijs. Dit kan tot en met 15 oktober 2024.

Schoolleiders van buiten werven

Het tekort aan schoolleiders in het po bedraagt landelijk 13,3%. Het ministerie van OCW wil daarom besturen stimuleren om schoolleiders van buiten het onderwijs te werven. Het gaat hierbij om personen die de afgelopen 3 jaar niet in het onderwijs hebben gewerkt als intern begeleider, leraar, schoolleider of adjunct-schoolleider. 

Subsidiebedrag en voorwaarden 

Schoolbesturen kunnen een subsidie aanvragen van maximaal €20.000,- als tegemoetkoming van de kosten van het opleiden en begeleiden van een schoolleider van buiten. 
Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie:

  1. De schoolleider van buiten dient een aanstelling te hebben bij het bestuur;
  2. De aanvraag moet een begroting bevatten;
  3. De schoolleider moet ingeschreven zijn bij een van de opleidingen die in de bijlage van de subsidieregeling staan; 
  4. Er dienen afspraken gemaakt te zijn over onder meer de begeleiding van de schoolleider van buiten, het studieverlof en de verdeling van de kosten (voor de volledige lijst, zie de subsidieregeling). 

Tijdvakken en subsidieplafond

Het huidige subsidie-tijdvak eindigt op 15 oktober 2024. Er is momenteel nog ruimte om subsidie aan te vragen.

Subsidieaanvragen die worden ingediend nadat het subsidieplafond is bereikt, worden (mits volledig) meegenomen naar het volgend tijdvak.

Meer informatie over als zij-instromer aan de slag gaan in het primair onderwijs? Kijk dan op: Zo word je schooldirecteur | Lerarentekort | Aanpak Lerarentekort

Subsidieregeling Statushouders en stap naar de klas

In 2023 is gestart met de subsidieregeling voor statushouders met een in Nederland geldende onderwijsbevoegdheid/getuigschrift. Deze subsidie biedt een tegemoetkoming aan het bevoegd gezag van scholen in het voortgezet onderwijs in de opleidings- en begeleidingskosten die een school maakt in het begeleiden van een statushouder naar een onderwijsgevende functie in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Deze regeling loopt tot en met 31 juli 2027. Tot die periode is er jaarlijks €1.000.000,= gereserveerd voor een totaal van 100 aanvragen voor dit specifieke doeleinde. Dit betreft een subsidie per kalenderjaar. In totaal mag een bevoegd gezag tien aanvragen indienen, de laatste vijf aanvragen van deze tien worden echter enkel toegekend indien er nog budget is. De nieuwe aanvraagperiode voor de subsidieregeling opent op 3 juni. De subsidie is aan te vragen via DUS-I: Statushouders en de stap naar de klas | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)