Amersfoort-Nijkerk-Bunschoten

In de huidige RAP periode zetten we in op het professionaliseren van coaching van star-ters. Dit leidt tot een betere begeleiding van deze nieuwe docenten. We willen het ko-mend jaar ook meer ruimte creëren voor de starters om ‘te landen’ in het onderwijs en in de school en meer tijd vrij maken om starters te begeleiden door extra lesbezoeken, extra feedbackmoment, sparringsmomenten etc. Nieuw in deze regeling is de Strategische Personeelsplanning. In onze regio wordt dit (al) op verschillende manieren toegepast. We willen inzicht krijgen in de gebruikte methodieken en een scholingsaanbod ontwikkelen voor die scholen die nog onvoldoende kennis hebben over en ervaring hebben met SPP. Deze scholing zal regionaal worden aangeboden.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen Diversiteit in teams: werving zij-instromers
Begeleiden zij-instromers Inspiratiemiddagen en startersnetwerk
Behoud leraren Leer- en Veerkracht
Verstevigen inductieprogramma
Verbeteren beloning- en carrièreperspectief Professionalisering coaches
Professionalisering schoolleiders
Professionalisering coaching zittend personeel in loopbaanontwikkeling
Regionaal loket/ mobiliteitscentrum Doorontwikkeling regionaal loket
SPP/SHRM Inventarisatie inzet op SPP
Regionale deling en vergaring SPP expertise

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Amersfoort; Bunschoten; Nijkerk
Percentage schoolbesturen 63%
Percentage  FTE 89%
Penvoerder Stg voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland
Projectleider I.M.E. Schwartz
Contactgegevens E-mail inge@utrechtleert.nl
Tel. +31(0) 681645988
Functie Projectleider

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 40180 Stichting Meridiaan College Katholieke scholengemeenschap voortgezet onderwijs
VO 41208 Stichting Onderwijsgroep Amersfoort
VO 41297 Stg. voor Protestants Christ. Voortgezet Onderwijs Eemland
VO 45697 Stg. Kath. Praktijkonderwijs Amersfoort en Omstreken
VO 41769 Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag
MBO 40597 ROC Midden Nederland
MBO 42627 MBO Amersfoort
LO - Hogeschool Utrecht Instituut Archimedes
LO - Universiteit Utrecht GSt