Amersfoort-Nijkerk-Bunschoten

De afgelopen jaren is in deze regio gewerkt aan het behoud van starters door het verder ontwikkelen van inductietrajecten. Betrokken scholen hebben gewerkt aan een schoolbreed inductiebeleid, het inrichten van een begeleidingsstructuur in de school en een regionaal netwerk van opleiders en schoolopleiders. In de RAL-aanvraag is het afgelopen jaar een eerste stap gezet richting een bredere dekkingsgraad, het ontwikkelen van indcutie-expertise over zij-instromers en hybride docenten en het vraaggericht werken vanuit de scholen. Deze ontwikkelingen wil de regio nu continueren en verdiepen door voor het grootste deel te focussen op het behoud van starters. Daarnaast werkt de regio aan routes voor verdere professionele ontwikkeling waarmee het beroep aan aantrekkelijkheid wint.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Begeleiden zij-instromers Matching zij-instromers
Behoud leraren Ontwikkelen prof. Programmas voor startende docenten (met voorafgaand behoefteonderzoek)
Scholing en uitvoering project ‘leer en veerkracht’ 
Doorontwikkeling digitale leeromgeving nieuwe medewerkers
Leernetwerken voor starters opzetten, training coaching, training gespreksvaardigheden
Regionaal loket Regionaal Loket via Onderwijspact

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Amersfoort; Bunschoten; Nijkerk
Percentage schoolbesturen 50%
Percentage  FTE 78%
Penvoerder Stg voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland
Projectleider I.M.E. Schwartz
Contactgegevens E-mail inge@utrechtleert.nl
Tel. +31(0) 681645988
Functie Projectleider

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
VO 40180 STICHTING MERIDIAAN COLLEGE kath. sch.gem. voortg. onderw.
VO 41208 Stichting Onderwijsgroep Amersfoort
VO 41297 Stg. voor Protestants Christ. Voortgezet Onderwijs Eemland
VO 45697 Stg. Kath. Praktijkonderwijs Amersfoort en Omstreken
MBO 40597 ROC Midden Nederland
MBO 42627 St. Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Amersfoort
LO 40516 Hogeschool Utrecht Instituut Archimedes