Meer ruimte voor een andere dag- en weekindeling

Vanaf 1 augustus 2020 krijgen scholen met een personeelstekort in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere meer ruimte om een schooldag of schoolweek anders te organiseren. Deze scholen mogen voor een deel van de onderwijstijd activiteiten laten verzorgen door andere professionals dan bevoegde leraren. Dit is nodig omdat er een groot personeelstekort is in de vijf steden, groter dan in de rest van Nederland.

Noodplannen

De schoolbesturen en gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere hebben per stad gezamenlijk noodplannen gemaakt over de aanpak van het personeelstekort. In deze plannen zijn afspraken gemaakt over wat er op korte termijn nodig is om met het personeelstekort om te gaan. De besturen en gemeenten geven onder andere aan dat er meer ruimte nodig is voor een andere dag- en weekindeling. Het betreft een afwijking van artikel 3, eerste lid, onder b, en artikel 9 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 3, eerste lid, onder b, en artikel 13 van de Wet op de expertisecentra.

Scholen met een personeelstekort in deze gemeenten krijgen deze ruimte voor de schooljaren 2020/2021 tot en met 2023/2024. Het houdt in dat zij voor maximaal 22 uur per maand van de onderwijstijd activiteiten mogen laten verzorgen door andere professionals dan bevoegde leraren. Dat komt neer op maximaal een dag per week. De professionals hebben geen lesbevoegdheid, maar weten wel veel van een bepaald onderwerp of zijn goed in een bepaalde vaardigheid. Daarom kunnen ze interessante activiteiten verzorgen voor leerlingen.

Dat kan op één of meerdere momenten in de week. Daar zijn verschillende varianten voor. Scholen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen dat een klas een specifieke dag in de week les krijgt van professionals. Het mag ook op meerdere dagen in de week, zolang het aantal uur per maand maar niet meer dan 22 is.

Voorwaarden

Om de onderwijskwaliteit, continuïteit en kansengelijkheid te waarborgen zijn er voorwaarden gesteld. Besturen mogen alleen meedoen als zij een van de noodplannen hebben ondertekend. Daarnaast mag een school alleen gebruik maken van de ruimte als er een personeelstekort op school is. Daarnaast mogen de andere professionals niet worden ingezet voor de vakken Nederlands, reken, wiskunde en bewegingsonderwijs. Uiteraard moeten zij ook over een VOG beschikken. Het bestuur moet zich bovendien blijven inspannen om het personeelstekort aan te pakken.

Het Rijk onderzoekt de impact op een aantal belangrijke zaken als de onderwijskwaliteit, continuïteit en kansengelijkheid.

Aanmelden

Besturen

Momenteel hebben 31 besturen een beschikking om gebruik te maken van de ruimte voor een andere dag- en weekindeling. Andere besturen die gebruik willen maken van de ruimte kunnen zich vier keer per jaar aanmelden.

 • Van 1 oktober tot en met 30 november; uiterlijk op 1 januari ontvangt het bestuur een beschikking.
 • Vanaf 1 december tot en met 28 februari dan wel 29 februari; uiterlijk op 1 april ontvangt het bestuur een beschikking.
 • Vanaf 1 maart tot en met 31 mei; uiterlijk op 1 juli ontvangt het bestuur een beschikking.
 • Vanaf 1 juni tot en met 30 september; uiterlijk op 1 november ontvangt het bestuur een beschikking.

Aanvragen ingediend na 29 februari 2024 worden afgewezen.

Bij de aanvraag moet het bestuur onderstaande gegevens mailen naar noodplannenG5@minocw.nl. Onderaan deze pagina staat een format (PDF) voor de aanvraag.

 • De contactgegevens van het bevoegd gezag:
  Naam bevoegd gezag, bevoegd gezag nummer, correspondentieadres, contactpersoon met contactgegevens.
   
 • Een beschrijving van de uitvoering van het noodplan in de betreffende stad waarin in ieder geval het volgende is opgenomen:
  Een overzicht van de wijze waarop het bestuur voornemens is gebruik te maken van de mogelijkheid om onder voorwaarden af te wijken van de wettelijke voorschriften;
  De wijze waarop de professionals worden begeleid bij het geven van activiteiten.

Scholen

De besturen melden automatisch al hun scholen aan die binnen de grenzen van bovenstaande gemeenten staan. Scholen die daadwerkelijk gebruik gaan maken van de ruimte die deze regeling biedt, moeten een plan opstellen waarmee de medezeggenschapsraad instemt en zich aanmelden. Het plan van de school moet binnen de kaders van de aanvraag door het bestuur passen. Voordat de school gebruik maakt van de ruimte, moet de school zich aanmelden bij onderzoeksbureau SEO dat in opdracht van het ministerie van OCW werkt. Hieronder vindt u de link naar het aanmeldformulier.

In het plan moet in ieder geval staan:

 • in welke situaties op welke wijze gebruik zal worden gemaakt van de ruimte en
 • de procedure die wordt gevolgd na inzet van het plan op schoolniveau om het gebruik hiervan zo spoedig mogelijk te beëindigen.
   

Bij de aanmelding moet in ieder geval worden aangeleverd:

 • contactgegevens;
 • reden voor deelname;
 • begin- en einddatum deelname;
 • welke groepen gebruik gaan maken van de ruimte;
 • welke professionals worden ingezet;
 • welke activiteiten worden verzorgd;
 • een bewijs van instemming van de medezeggenschapsraad op het plan op schoolniveau. NB: De school is niet verplicht het schoolplan te delen, enkel een bewijs van instemming volstaat.

Een school meldt zich af wanneer het personeelstekort is verminderd en gebruik van de ruimte niet langer nodig is. Indien dit later wel weer nodig is, kan de school zich opnieuw aanmelden. Aan het eind van het schooljaar worden deelnemende scholen automatisch afgemeld. Indien nodig kunnen zij zich voorafgaand aan het nieuwe schooljaar weer aanmelden bij onderzoeksbureau SEO.

Heeft u vragen over het aan- en afmelden? Neem dan contact op met onderzoeksbureau SEO.

Telefoon: 020-5251630
Email:  experimentG5@seo.nl

Experiment Ruimte in Onderwijstijd

Vanaf schooljaar 2020/2021 start ook het experiment Ruimte in Onderwijstijd. Dit experiment is niet ingestoken vanuit de aanpak van het personeelstekort en geldt niet alleen voor de G5, maar voor 20 scholen in het hele land. Meer informatie over dit experiment vindt u hier