Verlenging subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort

De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort wordt met een jaar verlengd. Bestaande RAP-regio’s en nieuwe regio’s kunnen tot en met 29 mei 2022 subsidie aanvragen voor het aanpakken van de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs in het schooljaar 2022-2023. De minister stelt € 15,439 miljoen subsidie beschikbaar.

Achtergrond

Schoolbesturen en lerarenopleidingen hebben sinds 2020 – naast de G4 – 70 RAP-regio’s gevormd om gezamenlijk de personeelstekorten aan te pakken. Een regionale aanpak omdat vraagstukken die spelen op de onderwijsarbeidsmarkt veelal het niveau van de individuele schoolbesturen overstijgen en de onderwijsarbeidsmarkt functioneert in hoge mate regionaal. Ook zijn er verschillen in context en opdrachten tussen regio’s: bijvoorbeeld in de omvang van de tekorten en in de krimp/toename van het aantal leerlingen.

Bestaande en nieuwe regio’s

De beschikbaar gestelde subsidie voor schooljaar 2022-2023 is zowel voor bestaande, uitgebreide (als nieuwe besturen aansluiten bij een bestaande regio) als voor nieuwe RAP-regio’s. Een nieuwe regio bestaat uit gemeenten die nog geen deel uitmaken van een bestaande RAP-regio.

Aanvragers

Een aanvraag kan worden ingediend door een po-bestuur, een vo-bestuur of door een lerarenopleiding. Mbo-instellingen kunnen aansluiten bij een aanvraag van het vo.

Schoolbesturen voor po, vo en mbo in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4) komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Met de G4 zijn aparte afspraken gemaakt.

Aanvullende eis

Een aanvullende eis voor deze nieuwe subsidieronde is dat het plan van aanpak inzicht geeft op welke manier de regio inzet op strategische personeelsplanning.

Hoogte subsidiebedrag

Voor deze aanvraagronde is € 8,561 miljoen subsidie beschikbaar voor het po en € 6,878 miljoen voor het vo. Voor schooljaar 2022-2023 bedraagt het maximale basisbedrag per RAP-regio € 192.500 en een maximaal aanvullend bedrag van € 48.125 of € 96.250. De aanvulling op het basisbedrag is mogelijk wanneer een groter aantal besturen deelneemt. Het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd met 30 procent van het basisbedrag als één of meer mbo-instellingen deelnemen aan een aanvraag voor een vo-regio.

Subsidie aanvragen

Tot en met 29 mei 2022 kan deze subsidie worden aangevraagd. Uiterlijk 31 juli 2022 wordt de aanvrager op de hoogte gebracht van de beslissing door DUS-I. Het vastgestelde subsidiebedrag zal in zijn geheel worden uitbetaald vóór 30 september 2022.

Meer informatie

Alle informatie over deze subsidie vindt u in de subsidieregeling en de gewijzigde subsidieregeling.