Verlenging subsidie Regionale aanpak personeelstekort (RAP) in 2022-2023

Het ministerie van OCW stelt ook voor het schooljaar 2022-2023 subsidie beschikbaar voor het aanpakken van kwalitatieve en kwantitatieve tekorten in het onderwijs. De bestaande RAP-regio’s en nieuwe regio’s kunnen tot en met 29 mei 2022 een subsidieaanvraag indienen.

Schoolbesturen en lerarenopleidingen hebben vanaf 2020 (naast de G4) 70 RAP-regio’s gevormd om gezamenlijk de personeelstekorten aan te pakken. Een regionale aanpak omdat vraagstukken die spelen op de onderwijsarbeidsmarkt veelal het niveau van de individuele schoolbesturen overstijgen en de onderwijsarbeidsmarkt functioneert in hoge mate regionaal. Ook zijn er verschillen in context en opdrachten tussen regio’s: bijvoorbeeld in de omvang van de tekorten en in de krimp/toename van het aantal leerlingen.

Schoolbesturen of vestigingen van schoolbesturen die nog niet bij een RAP-regio zijn aangesloten kunnen aansluiting zoeken bij één van de bestaande RAP-regio’s en deel uitmaken van een nieuwe aanvraag voor deze bestaande regio. Uitgangspunt is dat scholen of vestigingen, die zich in het kader van deze regeling voor aanvraagronde 2022 willen aansluiten bij een RAP-regio, worden toegevoegd.

Schoolbesturen die gevestigd zijn in een gemeente die nog geen deel uitmaakt van bestaande RAP-regio’s en voldoen aan de kwantitatieve eisen voor regiovorming kunnen een nieuwe regio vormen.

Plan van aanpak

Besturen kunnen samen met lerarenopleidingen een plan van aanpak indienen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om acties gericht op het werven en begeleiden van (startende) leraren, studenten, zij-instromers en herintreders, acties gericht op het behoud van onderwijspersoneel of op de inzet van regionale strategische personeelsplanning en regionale loketten.

Regio’s die al samenwerken, kunnen in hun plan van aanpak inzetten op nieuwe of aanvullende activiteiten of continuering van activiteiten. Ook kunnen acties worden uitgewerkt met oog op het actieplan ‘Duurzaam werken in het onderwijs’. Voorbeelden zijn te vinden op deze website (aanpaklerarentekort.nl) en op de websites van het Arbeidsmarktplatform PO, Voion en SOM

Subsidieaanvraag

Op 12 april 2022 is de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort onderwijs in de Staatscourant gepubliceerd. Subsidieaanvragen kunnen t/m 29 mei 2022 worden ingediend via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

Wilt uw regio ondersteuning bij de totstandkoming van de subsidieaanvraag of bij de verdere planvorming van de regionale aanpak? De adviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO en Voion/SOM kunnen u hierbij ondersteunen. Neem contact op met een van de adviseurs of stuur een e-mail naar info@voion.nl of info@arbeidsmarktplatformpo.nl.