RAL: Vertraging door corona? Meld het voor 1 augustus bij DUS-I

Regio’s die met behulp van een RAL-subsidie aan de slag zijn met de aanpak van het lerarentekort, en vanwege corona niet alle activiteiten kunnen uitvoeren vóór 1 augustus, kunnen rekenen op coulance. Wel is het belangrijk om voor die datum een melding te doen bij subsidieverstrekker DUS-I.

De activiteiten waarvoor een RAL-subsidie (RAL staat voor Regionale Aanpak Lerarentekort) is verstrekt, moeten normaal gesproken worden uitgevoerd in het kalenderjaar 2019, waarbij uitloop mogelijk is tot 1 augustus 2020 (Artikel 5 van de RAL-regeling).

In dit uitzonderlijke geval, waarin door de coronamaatregelen niet alleen het onderwijs anders werd georganiseerd, maar bijvoorbeeld ook bijeenkomsten lastiger te organiseren zijn, kan de hardheidsclausule uit Artikel 1 van de Verzamelregeling subsidies OCW COVID-19 (Staatscourant 2020, 33064) worden toegepast. De clausule zorgt ervoor dat de deadline van 1 augustus 2020 uit de RAL-regeling, in geval van coronagerelateerde omstandigheden, komt te vervallen.

Wat moet u doen?

Bent u één van de aanvragers van de RAL-subsidie, speelt dit in uw regio en heeft u nog niet gebruik gemaakt van de meldplicht? Volg dan deze stappen:

 1. Maak vóór 1 augustus 2020 melding van de vertraging bij DUS-I.
  Uw melding, voorzien van toelichting en relevante stukken, doet u bij voorkeur bij e-mail via ocwsubsidies©minvws.nl aan de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) onder vermelding van uw kenmerk. Ook bij twijfel is het advies om via deze weg contact op te nemen.
  Indien de meldingsplicht achterwege blijft én activiteiten niet worden uitgevoerd, dan kan dit leiden tot terugvordering van een (deel van) de RAL-subsidie. Overigens kan de melding worden gedaan en daarbij worden aangegeven dat de verdere onderbouwing ná 1 augustus 2020 wordt aangeleverd.
   
 2. Vertraging vanwege corona
  Door DUS-I zal de vertraging als feit en omstandigheid worden geaccepteerd. Dit met een beroep op de genoemde hardheidsclausule.
   
 3. Verdere inhoud melding
  U wordt gevraagd aan te geven welke activiteiten dit betreft en of deze –al dan niet gewijzigd – nog worden uitgevoerd. En zo ja, wanneer?
   
 4. Verantwoording
  U dient de verantwoording hiervoor opnemen in uw jaarverslag. Dit gebeurt met het model G onderdeel 1 (lichte regime) conform de Regeling jaarverslaglegging onderwijs.
  Let wel: maak in uw administratie een onderscheid tussen de middelen die worden ingezet vanuit de RAL-subsidie 2019 en de middelen die worden ingezet op  basis van een toekenning in het kader van de vervolgsubsidie  RAP. Dit laatste betreft de subsidie die gebaseerd is op de Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021. Deze subsidie is bestemd voor activiteiten die vanaf 1 augustus 2020 worden uitgevoerd. In geval van vertraging, bestaat daarom de mogelijkheid dat RAL- en RAP-activiteiten in de praktijk door elkaar heen lopen.