Aanmelden als onderwijsregio in oprichting mogelijk t/m 20 september 2023

Bent u nog geen onderwijsregio, maar wilt u wel in 2024 onderwijsregio worden? Dan is dit mogelijk. U kunt dan een subsidieaanvraag als onderwijsregio voor 2024 indienen. Om onderwijsregio te worden kunt u uiterlijk 20 september 2023 een aanvraag als onderwijsregio in oprichting indienen bij Realisatie-Eenheid (RE).

De onderwijsregio is de plek waar concreet invulling wordt gegeven aan de aanpak van het leraren- en personeelstekort in het onderwijs. Schoolbesturen (met hun scholen), lerarenopleidingen, vak- en beroepsorganisaties en andere partijen zoals gemeenten nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt terug te dringen.  Er zijn 27 voorloper onderwijsregio’s gestart. Deze voorlopers kunnen op grond van de Subsidieregeling Onderwijsregio uiterlijk 31 oktober 2023 een subsidieaanvraag als onderwijsregio voor 2024 indienen bij DUS-i.

Onderwijsregio in oprichting

Bent u nog geen onderwijsregio, maar wilt u wel in 2024 onderwijsregio worden? Dan is dit mogelijk. U kunt dan een subsidieaanvraag als onderwijsregio voor 2024 indienen. Om onderwijsregio te worden kunt u uiterlijk 20 september 2023 een aanvraag als onderwijsregio in oprichting indienen bij Realisatie-Eenheid (RE).

We vragen dan van u om een beknopt plan van aanpak aan te leveren met toelichting op drie elementen:

  • Formuleren van de opgaven en een schets van een integrale aanpak (werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren).
  • Het definiëren van een relevante regio voor de onderwijsarbeidsmarkt.
  • Inrichten governance-structuur (met een gelijkwaardige rol voor schoolbesturen, opleidingen en beroepsgroep).

In bijlage A vindt u meer informatie over de bovenstaande elementen. Het afwegingskader voor de selectie van de onderwijsregio’s in oprichting is hier ook in opgenomen.

Vervolgtraject

Het plan van aanpak om als onderwijsregio in oprichting aangemerkt te kunnen worden dient uiterlijk 20 september 2023 ingeleverd te worden via de Dienstpostbus van de Realisatie-Eenheid (realisatieeenheid@minocw.nl). Dringend advies aan de regio’s is om voorafgaand aan de RE kenbaar te maken dat er een voornemen is om een aanvraag in te dienen. 

De besluitvorming over de toekenning van de status als onderwijsregio in oprichting vindt plaats in het Bestuurlijk Overleg Lerarenstrategie (BO) van 29 september 2023 op basis van een door de RE opgesteld en ambtelijk afgestemd advies. De contactpersonen van de ingediende aanvragen worden na het BO geïnformeerd door de Realisatie-Eenheid over de besluitvorming m.b.t. hun plan van aanpak.

Ingediende aanvragen waarop in het BO positief is besloten ontvangen een formele bevestiging per brief van de ministers van OCW. Met deze formele bevestiging kunnen de betreffende onderwijsregio’s in oprichting van 2 oktober 2023 09.00 uur tot en met 31 oktober 2023 16.00 uur een subsidieaanvraag als onderwijsregio indienen bij DUS-I, zoals bedoeld in de Subsidieregeling Onderwijsregio’s 2024 (publicatie van de website volgt in de eerste week van september 2023).

Contact

Heeft u vragen over de ontwikkelingen rondom de vorming van onderwijsregio’s? Over de onderwijsregio’s in oprichting? Of zou u graag in contact komen met de Realisatie-Eenheid om in 2024 onder begeleiding de overgang te maken naar onderwijsregio? Neem dan contact op via: realisatieeenheid@minocw.nl