NHZ IJmond

De regio NHZ IJmond vindt het belangrijk dat de functies in het basisonderwijs bekend zijn bij zoveel mogelijk mensen. De regio wil potentïele kandidaten en sollicitanten vinden en andersom moet het onderwijs goed zichtbaar zijn. Hiervoor laat de regio zich zien; op social media, maar ook bij voorlichtingsdagen op de pabo. Terwijl de voordeur openstaat moet de achterdeur dichtblijven door een goede begeleiding bij de uitvoering van het werk voor starters, door optimale ontwikkel- en scholingskansen te bieden en door goed werkgeverschap. Op veel scholen worden nieuwe werkvormen, organisatievormen en samenwerkingsvormen uitgeprobeerd en ontwikkeld. Het leereffect kan vergroot worden door uitwisseling. De besturen ondersteunen de scholen door expertise bij elkaar te brengen, aanvullende en ontbrekende expertise in te huren en de gelegenheid te geven het gesprek met de ander te voeren. De ervaring die inmiddels is opgedaan wordt gebruikt om het opleidingstraject nog verder te verbeteren.

Inhoudelijke thema's

Thema’s Activiteiten
Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen 1. Vormgeving en inzet (imago)campagne
2. Stimuleren doorstroom onderwijsassistent naar leraar of leraarondersteuner
3. Meelopendagen + extra opendagen vo-en roc-scholieren
4. Werving- en voorlichtingsactiviteiten o.a. voor zij-instroom
5. Oriëntatiedag zij-instroom
6. Regionaal loket
Begeleiden zij-instromers 1. Begeleiding zij-instroom
Behoud leraren 1. Afstemming van programma's en waar mogelijk gezamenlijke begeleiding startende leraren
2. Professionalisering directie
3. Masterclasses rondom imago en intrinsieke motivatie
4. Begeleiding mentoren en schoolopleiders van zij-instromers
Stimuleren innovatie 1. Kennisdeling
2. Schoolbezoeken
Overig 1. Versterken samenwerking regio

* Geprobeerd is om de meeste activiteiten te rangschikken op thema’s. Nieuwsgierig naar alle activiteiten? Raadpleeg dan het plan van aanpak.

Kerngegevens

Gemeenten Beverwijk; Heemskerk; Velsen
Percentage schoolbesturen 40%
Percentage FTE 76%
Penvoerder Stichting Fedra
Projectleider C. Koster
Contactgegevens E-mail c.koster@fedra.nl
Tel. +31(0) 251216215
Functie P&O Adviseur

Deelnemende schoolbesturen en opleidingen

Sector BG-nr. Bevoegd Gezag Naam 
PO 26158 Stichting Fedra
PO 40257 Stichting Atlant Basisonderwijs
PO 41375 Stichting openb. primair onderw. IJmond
PO 40712 Stichting Tabijn
LO 34808 Hogeschool Iselinge